ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ - Ευπαθείς Ομάδες

--- www. civilprotection.gr ---

Εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης
των Πεσόντων στη
Μάχη της Καλλίπολης

  

Λήμνος - Lemnos

Ιστορία

Ιστορική Αναδρομή
Πένταθλο
Ήθη κι Έθιμα
  
 Φωτογραφίες

Αξιοθέατα (Sightseeing)
Χάρτης (Map of Lemnos)
 Τουριστικοί Οδηγοί
 Brochures
Πληροφορίες
Διαμονή (Accommodation)
Συγκοινωνίες (Transport)
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Σύλλογοι

 

Άη Στράτης - Agios Efstratios
Ιστορία
Ιστορική Αναδρομή
 
 
Φωτογραφίες
Αξιοθέατα (Sightseeing)
Χάρτης (Map)
 Τουριστικός Οδηγός 
Πληροφορίες
Διαμονή (Accommodation)
Συγκοινωνίες (Transport)
 Brochure
Επικοινωνία
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Email
 

Γεωπονική Επικαιρότητα:: 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  πενταετούς διάρκειας της δράσης 1.1 «Βιολογική γεωργία» του μέτρου 214 «γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις»

 

«Βιολογική γεωργία»

 

Μύρινα  01-02-2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ενημερώνει τους βιοκαλλιεργητές της Λέσβου και της Λήμνου ότι σήμερα 19-01-2012 θυροκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας  η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πενταετούς διάρκειας της δράσης 1.1 «Βιολογική γεωργία» του μέτρου 214 «γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βάσει του οποίου

Καλεί

όλους τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους να υποβάλλουν αιτήσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

Ως δικαιούχοι με δικαίωμα ένταξης  στο πλαίσιο της δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία πληρούν τις παρακάτω  προϋποθέσεις:

 • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως:

α. επαγγελματίες αγρότες

β. κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Είναι φυσικά πρόσωπά που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα τουλάχιστον το 25% (σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους) του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος.

 • Είναι νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματός και τα οποία έχουν νομική προσωπικότητα, όπως η έννοια αυτή ορίζεται στο εμπορικό δίκαιο.

 • Δεν είναι δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας πρόσκλησης, έστω κι αν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, όσοι έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 080294/17.11.2011 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διετή παράταση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης στους παρακάτω φορείς:

 • στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Καραντώνη 2 – Μυτιλήνη)

ή

 • στο Κέντρο Ελέγχου & Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) 

ή

 • στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών  Λέσβου και Λήμνου.

Τελευταία ημέρα για υποβολή των αιτήσεων ορίζεται η 29η Φεβρουαρίου 2012.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

 1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το προεκτυπωμένο έντυπο που διατίθεται από τους ανωτέρω φορείς  με τη χρήση μόνο του ΑΦΜ του αιτούντος.

 2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου που να πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία

 3. Αντίγραφα παραστατικών νόμιμης κατοχής των αγροτεμαχίων. Η νόμιμη κατοχή αγροτεμαχίου τεκμηριώνεται:

  α.  Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια,  με υποβολή αντίγραφου του  
         κτηματολογίου ή με νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας μαζί με το 
        πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο
        ή με νόμιμα θεωρημένο το έντυπο Ε9.

   

  β. Για τα μισθωμένα αγροτεμάχια  με την υποβολή του ιδιωτικού
       συμφωνητικού μίσθωσης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή
       από άλλη αρμόδια υπηρεσία.

    

 4. Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) πενταετούς διάρκειας.
  Το ΣΠΔ δύναται να συνταχθεί είτε από τον ενδιαφερόμενο είτε από σύμβουλο.

 5. Αντίγραφο πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου σε περίπτωση που είναι διαφορετικός από αυτόν που έχει δηλωθεί στην ΑΕΕ.

 6. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας προκειμένου για νομικά πρόσωπα και ορισμός εκπροσώπου που υπογράφει τη σύμβαση και έχει την ευθύνη της εφαρμογής της.

 7. Βεβαίωση του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι καλλιέργειες και ο χρόνος έναρξης της βιολογικής καλλιέργειας ανά αγροτεμάχιο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν συμπληρωματικά και τα παρακάτω δικαιολογητικά για  τα  ειδικά κριτήρια επιλογής:

α.  Σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων

β. Βεβαίωση του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων για την τεκμηρίωση της παραγωγής ζωικών βιολογικών προϊόντων,

γ. Παραστατικά από τα οποία να φαίνεται ότι ο δικαιούχος έχει παραδώσει προϊόν σε μεταποιητική μονάδα, η οποία είναι πιστοποιημένη για την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ  για την τεκμηρίωση της παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ

δ. Βεβαίωση του δημάρχου για την τεκμηρίωση της μόνιμης εγκατάστασης

Ενδεικτικά το ύψος ενίσχυσης για την ελιά για τα τεμάχια που είναι ήδη σε βιολογικό στάδιο είναι 37€ ανά στρ. και αυξάνεται μέχρι τα 41,5€/στρ., εάν ο δικαιούχος προσκομίσει απόδειξη αμοιβής Γεωπόνου Συμβούλου ή και χημικής ανάλυσης, ενώ εάν πρόκειται για τεμάχια που βρίσκονται σε στάδιο προσαρμογής το ύψος ενίσχυσης διαμορφώνεται στα 71,1 € και τα 75,6€ αντίστοιχα.

Ολόκληρη η πρόσκληση έχει σταλεί για ανάρτηση στις  έδρες  των Δήμων Λέσβου και Λήμνου καθώς και στις  Δημοτικές  και Τοπικές  Κοινότητες  αυτών. Επίσης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.&Τ  www.minagric.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  απευθύνονται στο Γραφείο 5 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Καραντώνη 2 Μυτιλήνη) και στο τηλέφωνο 2251046661.

Από το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λήμνου

 

Αρχική Σελίδα

Αρχική Σελίδα

 
Επιστροφή

Επιστροφή

 
Εκτύπωση άρθρου

Εκτύπωση

 
Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων Λήμνου

Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων

 
Υγεία και Πρόληψη

Υγεία & Πρόληψη

 


Γεωπονική Επικαιρότητα

 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο
 

Λ. Δημοκρατίας,  Μύρινα Λήμνου,   81400, Ελλάδα || Τηλ. 2254351200,  Φαξ: 2254351260 || Ηλ. Ταχ. lemnos@lemnos.gr 

--- Δήλωση Προσβασιμότητας ---

Copyright © 2011, Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου