ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ 1

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ δεσμεύεται να καθιστά τον οικείο ιστότοπο lemnos.gr ή limnos.gr προσβάσιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 4591/2019 (ΦΕΚ 19 Α’ 12-02-2019, Διορθ.σφαλμ. στο ΦΕΚ 47 Α 13-3-19) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017.», που ενσωματώνει στην εθνική έννομη τάξη την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2012.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον ιστότοπο lemnos.gr ή limnos.gr.Κατάσταση συμμόρφωσης:

O παρών ιστότοπος συνάδει πλήρως με το πρότυπο προσβασιμότητας ΕΝ 301 549 V1.1.2 (2015-04).Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε στις 2/11/2020.

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση της δήλωσης είναι η πραγματική αξιολόγηση με αυτοαξιολόγηση διενεργηθείσα από τον οργανισμό του δημόσιου τομέα.

Η τελευταία αναθεώρηση της δήλωσης έγινε στις 5/11/2020.Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β, παράγραφος 4, άρθρο 7 του νόμου 4591/2019 (ΦΕΚ 19/Α/12.02.2019), στην παρούσα Δήλωση Προσβασιμότητας εμπεριέχεται μηχανισμός διαδικασίας ενημέρωσης και υποβολής παρατηρήσεων, μέσα από τον οποίο κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει παρατηρήσεις για τυχόν ζητήματα προσβασιμότητας που εντοπίζονται στους ιστότοπους και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές.

Μηχανισμός διαδικασίας ενημέρωσης και υποβολής παρατηρήσεων:

Ο μηχανισμός υποβολή παρατηρήσεων λειτουργεί ως ακολούθως, οι ενδιαφερόμενοι περιγράφουν το αίτημά τους σε προτυποποιημένη ηλεκτρονική φόρμα η οποία είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο «Αναφορά Προβλήματος» στο κάτω μέρος του εργαλείου της Προσβασιμότητας του ιστοτόπου, εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το αίτημα τους μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση tech@pvaigaiou.gov.gr. Αποδέκτες του αιτήματος και υπεύθυνοι να απαντήσουν εντός τριάντα (30) ημερών είναι οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι (υπεύθυνοι) της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Π.Β.Α.). Η αρμόδια Διεύθυνση της Π.Β.Α. απαντά στον ενδιαφερόμενο με πρόσφορο τρόπο (κατά προτίμηση το δηλωμένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ενδιαφερόμενου).Αρμόδια οντότητα για θέματα προσβασιμότητας:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Στοιχεία υπευθύνου για θέματα προσβασιμότητας:

Ονοματεπώνυμο: Α) Λεμονιά Ταμβάκη, Β) Σοφία Σβιντερίκου

Τηλέφωνο: 2251352-139,-143

E-mail: tech@pvaigaiou.gov.grΔιαδικασία εκτέλεσης

Αν το αίτημα που αποστέλλεται μέσα από τον μηχανισμό υποβολής παρατηρήσεων δεν απαντηθεί εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας ή δεν απαντηθεί ικανοποιητικά, ο ενδιαφερόμενος δύναται να επικοινωνήσει με τον Συνήγορο του Πολίτη, χρησιμοποιώντας είτε την ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: press@synigoros.gr, είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της Αρχής, είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Χαλκοκονδύλη 17, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα (https://www.synigoros.gr).ΤΜΗΜΑ 2

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Το μενού προσβασιμότητας του ιστότοπου pvaigaiou.gov.gr μπορεί να ενεργοποιηθεί κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του μενού προσβασιμότητας που εμφανίζεται στην αριστερή γωνία της σελίδας ή χρησιμοποιώντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+U. Αφού ενεργοποιήσετε το μενού προσβασιμότητας, περιμένετε λίγο για να φορτωθεί το μενού προσβασιμότητας στο σύνολό του. Το μενού προσβασιμότητας του ιστότοπου παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

Εικονίδιο «Πλοήγηση πληκτ.»

Πλοήγηση στον ιστότοπο από το πληκτρολόγιο.

Εικονίδιο «Ανάγνωση»

Ανάγνωση κειμένου με ρύθμιση τριών βαθμίδων της ταχύτητας ανάγνωσης κειμένου.

Εικονίδιο «Αντίθεση»

Αντίθεση φόντου-γραμματοσειράς με τέσσερεις διαβαθμίσεις (αντιστροφή χρώματος, σκούρα και ανοιχτή αντίθεση και αποκορεσμός)

Εικονίδιο «Σύνδεσμοι»

Εμφανίζει τους συνδέσμους (links) του ιστότοπου με υπογράμμιση και αντιστροφή του χρώματος, σκούρο φόντο/ανοιχτόχρωμοι χαρακτήρες

Εικονίδιο «Μεγάλο Κείμενο»

Αύξηση της γραμματοσειράς του κειμένου με τέσσερεις διαβαθμίσεις

Εικονίδιο «Διαχωρισμός κειμένου»

Αύξηση της απόστασης των χαρακτήρων του κειμένου με ρύθμιση τεσσάρων διαβαθμίσεων

Εικονίδιο «Διακοπή κινουμένων…»

Διακοπή των κινούμενων σχεδίων και εικόνων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα.

Εικονίδιο Df «Φιλικό προς δυσλεξία»

Η λειτουργία Df παρέχεται βοηθητικά για τα άτομα με δυσλεξία. Προσαρμόζει των ιστότοπο σε μορφή φιλική προς τα άτομα με δυσλεξία α) με μικρότερους χαρακτήρες και β) με ευανάγνωση γραφή

Εικονίδιο «Δρομέας»

Εμφανίζει το δρομέα α) με μεγαλύτερο μέγεθος και β) με διαγράμμιση

Εικονίδιο «Εργαλεία»

Επισημαίνει με πράσινο ? τα διαθέσιμα εργαλεία του ιστότοπου

Εικονίδιο «Αναίρεση όλων»

Με την επιλογή αναίρεση όλων γίνεται κατάργηση/καθαρισμός των επιλογών του και εμφάνιση του μενού της προσβασιμότητας στην αρχική του μορφή

«Δομή σελίδας»

Η δομή σελίδας εμφανίζει παράθυρο με τις κεφαλίδες, τις ενότητες και τις συνδέσεις (links) της ιστοσελίδας.

«Μετακίνηση / Αποπλεισμός»

Η επιλογή της μετακίνησης επιτρέπει την αλλαγή θέσης του «Μενού Προσβασιμότητας» σε οκτώ διαφορετικές θέσεις περιμετρικά της οθόνης. Ενώ η επιλογή αποκλεισμός επιτρέπει την απόκρυψη του εργαλείου του μενού της προσβασιμότητας.

Σύνδεσμος «Αναφορά προβλήματος»

Ο σύνδεσμος αναφοράς προβλήματος στο κάτω μέρος του εργαλείου της Προσβασιμότητας του ιστοτόπου ανοίγει την ηλεκτρονική φόρμα για την αναφορά των παρατηρήσεων των ενδιαφερομένων όπως περιγράφεται παραπάνω στην ενότητα για την υποβολή παρατηρήσεων και σύμφωνα με τη λειτουργία του μηχανισμού υποβολής παρατηρήσεων.

Παρά τις προσπάθειές μας να κάνουμε όλες τις σελίδες και το περιεχόμενο στο lemnos.gr lemnos.gr ή limnos.gr πλήρως προσβάσιμο, κάποιο περιεχόμενο ενδέχεται να μην έχει ακόμη προσαρμοστεί πλήρως στα αυστηρότερα πρότυπα προσβασιμότητας. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι δεν βρήκαμε ούτε προσδιορίσαμε την καταλληλότερη τεχνολογική λύση.